Byns dataskyddspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

För oss på Byn kommunikationsbyrå (BYN) är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter om du är kund, samarbetspartner, medverkar i våra och våra kunders produktioner, besöker vår hemsida, våra sociala medier, är anställd eller söker jobb hos oss. 

Byn behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur Byn kommunikation behandlar dina personuppgifter när vi gör det i egenskap av s.k. personuppgiftsansvarig (den som bestämmer ändamål och medel för viss personuppgiftsbehandling) eller personuppgiftsbiträde (utför uppdrag för personuppgiftsansvariges räkning).

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss” nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Även IP-nummer, cookies och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Personuppgifter som vi behandlar

Uppdragsgivare och samarbetspartners till Byn

För dig som kommer i kontakt med oss i egenskap av uppdragsgivare, samarbetspartner på en verksamhet, behandlar vi namn, e-postadress, telefonnummer och företagsadress. Det kan även röra sig om personnummer (t.ex. i den mån det krävs för identifiering i samband med ingående av avtal), vem som är din arbets- eller uppdragsgivare, titel, ansvarsområden, behörigheter samt uppgifter som förekommer i samband med vår kommunikation. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kunna kommunicera med och fullgöra avtal med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för enkäter, marknadsföringsåtgärder, evenemang och undersökningar.

Vid kontakt med oss

Om du tar kontakt med oss så behandlar vi de kontaktuppgifter som du lämnat till oss (t.ex. telefonnummer och e-postadress), de uppgifter som förekommer i dialogen mellan dig och oss samt de elektroniska identifieringsuppgifter som förekommer i samband med eventuell elektronisk kommunikation.

När du söker arbete hos oss

Om dig som är arbetssökande så behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, uppgift om behörigheter och utbildningar, uppgift om nuvarande och tidigare anställningar, andra uppgifter som du lämnar i ansökningshandlingarna samt uppgifter från eventuella referenspersoner. Om du är referensperson behandlar vi normalt namn, telefonnummer, e-postadress, titel och uppgift om arbets- eller uppdragsgivare.

Medverkan i produktion för Byn och/eller Byns uppdragsgivare

När du medverkar i t ex foto-, film- eller röstuppdrag som vi producerar för Byns ändamål eller på uppdrag av våra kunder behandlar vi uppgifter som namn, e-postadress, adress, telefonnummer och övrig information om dig som är nödvändig för att vi ska kunna bedöma om du är relevant för ett uppdrag eller kunna genomföra uppdraget. I vissa fall behandlar vi personnummer och bankkontouppgifter i syfte att kunna betala ut överenskommen ersättning till dig. 

Kakor

För närvarande använder vi inga “kakor” på vår webbplats. 

Från vem vi kan få personuppgifter om dig

Som huvudregel behandlar vi endast de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig enligt ovan. 

Är du kontaktperson hos våra uppdragsgivare, leverantörer och samarbetspartners kan vi även få personuppgifter om dig från din arbets- eller uppdragsgivare om det krävs för uppdraget och din arbetsgivare har din tillåtelse.

Är du arbetssökande kan vi även få uppgifter om dig från referenspersoner du angivit. Om dig som är referensperson kan vi få uppgifter från arbetssökande.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra uppdragsgivare, underleverantörer och samarbetspartners för att kunna fullfölja uppdrag och avtal. Vi säkerställer genom avtal att de inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina uppgifter enligt exempelvis lag eller avtal med oss. Om du inte tillhandahåller oss vissa personuppgifter så kan det få till följd att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som du efterfrågar eller utföra de uppdrag som vi åtagit oss genom avtal. Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring i enlighet med bokföringslagen.  

När det gäller dig som kontaktar oss, t ex via e-post, så kan vi behandla dina personuppgifter under den tid som vår dialog pågår och två år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på vad dialogen avser.

När det gäller dig som är kontaktperson hos våra kunder, leverantörer och samarbetspartners så behandlar vi som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal eller annan relation med den uppdragsgivare, leverantör eller samarbetspartner som du är verksam hos och i ett år därefter. 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Rätt till information

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Radering

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, t.ex. om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

Begränsning 

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Dataportabilitet 

Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att dina personuppgifter överförs i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Hur du utnyttjar dina rättigheter och mer information

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Kontakta oss”.

För mer information om dina fullständiga rättigheter så finns ytterligare information på  Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss.

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan du kontakta oss, eller tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Byn kommunikationsbyrå
Adress: Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
E-post: info@bynkommunikation.se 
Telefonnummer: 0702-812104